Normes per a col·laboradors

1. Drets. Els col·laboradors tenen els següents drets irrenunciables, que regeixen durant el temps establert en el seu contracte de col·laboració:

– Dret a ser tractat amb el debut respecte i correcció per part del personal de Ràdio Marratxí, tant per part de l’equip tècnic com el directiu.

– Dret a ser assistit tècnicament per professionals durant l’emissió dels seus espais radiofònics.

– Dret a l’ús de les instal·lacions per a la gravació dels seus espais radiofònics, en funció de la disponibilitat de les sales i dels horaris del personal tècnic.

– Dret a la inclusió dels seus espais a les graelles i en la informació pública per part de Ràdio Marratxí i de l’Ajuntament de Marratxí.

– Els col·laboradors tenen dret a rescindir el seu conveni de col·laboració de manera unilateral, i amb un preavís mínim d’un mes per al reajustament de les graelles.

2. Prohibicions. S’estableixen les següents prohibicions, que regeixen per als col·laboradors i també per als tercers convidats per aquests:

– Queda prohibit introduir i/o consumir aliments a la sala de gravació. En el cas de les begudes, només es permetran les botelles degudament tancades, com a màxim de 2 litres.

Prohibiciones Radio Marratxí

Incumpliments de les normes per part d’excol·laboradors, que ja no formen part de la graella

– Queda prohibit fumar dins les instal·lacions de Ràdio Marratxí o encendre foc per a qualsevol finalitat.

Otra excolaboradora que encendía velas e inciensos, en contra de las indicaciones del personal de Ràdio Marratxí

Altra excol·laboradora que encenia espelmes i encens, contra les indicacions del personal de Ràdio Marratxí

– Es prohibeix l’entrada i/o consum de begudes alcohòliques a les instal·lacions de Ràdio Marratxí. També queda prohibida l’entrada de tot aquell col·laborador o tercer que presenti clares mostres d’embriaguesa.

Excolaboradores que introducían bebidas alcohólicas, contra las instrucciones del personal de Ràdio Marratxí, y que ya no forman parte de la parrilla.

Excol·laboradors que introduien begudes alcohòliques, contra les instruccions del personal propi de Ràdio Marratxí, i que ja no formen part de la graella.

– Es prohibeix la sustracció de material propi de Ràdio Marratxí o de qualsevol dels seus treballadors. Amb caràcter general, no es faran préstecs ni concessions temporals de material propi de Ràdio Marratxí.

– Queda prohibida la instal·lació de qualsevol element (clau, cargol, taxta o similars) a les parets, sostres o sòls de Ràdio Marratxí. Qualsevol dany intencionat a les instal·lacions o elements de Ràdio Marratxí hauran de ser reparats en un termini inferior a un mes. Tampoc es permet l’aplicació de cap mena d’adhesiu que pugui afectar les instal·lacions ni les parets.

3. Compromisos. Els col·laboradors i tercers convidats per aquests, es comprometen a:

– Conservar el material propi de Ràdio Marratxí en el mateix estat com el trobaren. Qualsevol deteriorament intencionat del material propi haurà de ser reposat pel col·laborador en un termini no superior a un mes.

– Mantenir les instal·lacions en el mateix estat com varen ser trobades, sense ocasionar desperfectes de manera intencionada.

– Obeir les instruccions del personal tècnic de Ràdio Marratxí, així com atendre les seves recomanacions per al bon funcionament de l’instrumental.

– Els col·laborados faran un ús responsable de les eines que Ràdio Marratxí posa a la seva disposició.

– Llevat de casos de força major, els col·laboradors remetran a Ràdio Marratxí un guió dels continguts i convidats d’aquells programes que s’emetiran en directe, per a una correcta organització i distribució del temps.

– Els col·laboradors es comprometen a acudir amb la suficient antelació als estudis abans de l’emissió dels seus programes. En el cas de reiterades absències o retards en l’inici de les emissions (més d’un retard o absència en un mes, durant un període de tres mesos), l’ICOM podrà rescindir la relació de col·laboració.

_

Totes les imatges han estat extretes de les xarxes socials, i el seu accés és públic.